• 1-تکلیف
 • 2-تکلیف
 • 3-تکلیف
 • 4-تکلیف
 • Сәлем! سلام!
 • سلام!
 • Бұл не? چي شده؟
 • кесе این یک فنجان است
 • Кереует бар ма? تخت هست؟
 • وجود دارد
 • Ал мынау не? اين چيه؟
 • тәрелке این یک بشقاب است
 • Бұл – теледидар ма? اين تلويزيونه؟
 • Жоқ, бұл نه ، اين يه کامپيوتره
 • Бұл айна ма? اين يه آينه ست ؟
 • Иә, бұл آره ، يه آينه ست.
 • Үстел, орындық бар ма? آیا یک میز وجود دارد, یک صندلی?
 • Үстел бар, орындық یک جدول وجود دارد, اما هیچ صندلی.
 • Жиһаз бен компьютер бар ма? است مبلمان و یک کامپیوتر وجود دارد?
 • бар بله ، وجود دارد
 • Бұл шанышқы ма? آیا این یک چنگال?
 • Иә, шанышқы بله ، این یک چنگال است
 • Сенің телефоның бар ма? شماره تلفن داري؟
 • Иә, телефоным бар بله ، من یک شماره تلفن دارم

Серіктестер