• درس
  • گفتگو
                 الفبا

الفبا

آداب و روسوم (احوال پرسی ، آشنایی)

آداب و روسوم (احوال پرسی ، آشنایی)

کیفیت

کیفیت

همه برای خانه

همه برای خانه

شماره

شماره

خانواده ی من

خانواده ی من

اعضای بدن

اعضای بدن

پوشش

پوشش

حرفه شغل

حرفه شغل

غذا

غذا

وقت ، زمان

وقت ، زمان

فصل

فصل

محیط

محیط

فلاقه / تئاتر / تفریح

فلاقه / تئاتر / تفریح

در سفر

در سفر

جشن

جشن

---

---

--

--

-

-

--

--

--

--

--

--