Сандар

Неше қасық? Сколько ложек?
Қандай сан? Какая цифра?
Бір кереует Одна кровать
Екі тәрелке Две тарелки
Үш қасық Три ложки
Төрт ыдыс Четыре посуды
Бес орындық Пять стульев
Алты телефон Шесть телефонов
Жеті кесе Семь чашек
Сегіз компьютер Восемь компьютеров
Тоғыз орындық Девять стульев
Он телевизор Десять телевизоров
Жиырма екі Двадцать два
Отыз төрт Тридцать четыре
Қырық бес Сорок пять
Елу жеті Пятьдесят семь
Алпыс бір ыдыс Шестьдесят одна посуда
Жетпіс орындық Семьдесят стульев
Сексен үш Восемьдесят три
Тоқсан сегіз кесе Девяносто восемь чашек
Жүз елу Сто пятьдесят
Алты мың Шесть тысяч