Отбасы

  • 1-Тапсырма
  • 2-Тапсырма
  • 3-Тапсырма
  • 4-Тапсырма
  • Қайрлы күн! Добрый день!
  • Привет!
  • Бұл кім? Кто это?
  • Бұл Это - Айша!
  • Сенің атың кім? Как тебя зовут?
  • Менің атым Меня зовут Марат!
  • Бұл кім? Кто это?
  • Бұл менің Это мой отец!
  • Айша, сенің отбасыңда неше адам бар? Айша, сколько человек в твоей семье?
  • Менің отбасымда 4 адам Моя семья состоит из 4 человек
  • Ал сенде ше? А у тебя?
  • Менің 5 адам бар В моей семье 5 человек
  • Олар кімдер? Кто они?
  • Олар әкем, ағам, қарындасым және мен Они - папа, мама, брат, сестра и я
  • Айжан, бұл сенің атаң ба? Айжан, это твой дедушка?
  • Иә, менің Да, мой дедушка
  • Оның жасы нешеде? Сколько ему лет?
  • жасы жетпісте Ему семьдесят лет
  • Ол – зейнеткер ме? Он – пенсионер?
  • ол зейнеткер Да, он пенсионер